Obowiązki klubów w meczach Seniorów w roli gospodarza

Zgodnie z § 42 Regulaminu Rozgrywek każdy klub biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie oraz po ich zakończeniu.

Zgodnie z § 42 Regulaminu Rozgrywek każdy klub biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie oraz po ich zakończeniu.

Każdy klub przyjezdny rozgrywający mecz jako gość ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie się swoich kibiców na stadionie przeciwnika przed zawodami, w czasie i po ich zakończeniu.

Kluby zobowiązane są do zapewnienia pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej obserwatorom, delegatom, sędziom, trenerom i zawodnikom.

Komisja Dyscyplinarna bezwzględnie będzie stosowała kary wynikające z Regulaminu Dyscyplinarnego:

a) Zakaz rozgrywania meczów z udziałem publiczności;

b) Zakaz rozgrywania meczów na własnym boisku;

c) Zawieszenie lub pozbawienie licencji;

d) Wykluczenie z rozgrywek.

Dolnośląskie Kolegium Sędziów zobowiąże sędziów do sprawdzania odpowiedniej ilości porządkowych (obecnych przez cały mecz) którzy maja czuwać nad zachowaniem się publiczności a w razie potrzeby reagować na sytuacje w przypadku naruszania ładu i spokoju na obiekcie sportowym. W przypadku braku odpowiedniej liczby porządkowych zgodnie z par. 10 pkt e Regulaminu Rozgrywek mecz nie rozpocznie się.

Kluby i drużyny zobowiązane są do udzielania pomocy i ochrony obserwatorom, delegatom oraz sędziom prowadzącym zawody.

Kolegia Sędziów oraz Komisje Dyscyplinarne będą zdecydowanie reagować na zgłoszenia klubów dotyczące prowokacyjnych zachowań sędziów w stosunku do uczestników zawodów działaczy, trenerów, zawodników oraz kibiców. Obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zapewni ochronę prawną poszkodowanym klubom które w wyniku niepożądanych działań kibiców, działaczy, trenerów oraz zawodników poprzez dopuszczenie się przekroczenia prawa spowodowali przerwanie lub zakończenie zawodów przed czasem celem finansowego zadośćuczynienia przez sprawcę pokrycia kosztów organizacji meczu oraz wszystkich innych odszkodowań wynikających z popełnionego złamania przepisów.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zapewni ochronę prawną poszkodowanym obserwatorom, delegatom oraz sędziom w stosunku do których kibice, działacze, trenerzy lub zawodnicy dopuścili się przekroczenia prawa w wyniku którego doszło do przerwania i zakończenia meczu w celu finansowego oraz prawnego zadośćuczynienia doznanych krzywd.

Koledzy Sędziowie, przekaz od Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej jest jasny: w przypadku naruszenia paragrafu 10, pkt e Regulaminu Rozgrywek („…Powołać odpowiednią liczbę (minimum 15 dla IV ligi, minimum 10 dla klasy okręgowej, minimum 8 dla klas niższych, co najmniej 5-ciu dla drużyn młodzieżowych) oznakowanych porządkowych oraz przedstawić przed zawodami ich imienną listę sędziemu zawodów wraz z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie zawodów…”) nie rozpoczynać i nie prowadzić zawodów!!! Porządkowi mają być wpisani na dostarczoną do szatni sędziowskiej listę oraz co ważniejsze widoczni przez cały czas meczu na stadionie.

 

Dodatkowo podajemy informację od Kolegi Przewodniczącego KS OZPN Wałbrzych: jeżeli w przypadku drużyn młodzieżowych zostanie dostarczona lista porządkowych, a tych porządkowych fizycznie na stadionie nie będzie mecz należy poprowadzić a całą sprawę opisać w załączniku do sprawozdania.